CORONA – SENESTE NYT

Kære alle

Sidste onsdag (d. 24. februar) fremlagde regeringen nye restriktioner, der har været gældende siden i mandags (d. 1. marts.)

Desværre bød de nye restriktioner ikke på en opblødning ift. restriktionerne for kirkerne.

Det betyder at de restriktioner, der blev udsendt fra bispekontoret d. 8. januar 2021, og som kan findes på bispedømmets hjemmeside, stadig er gældende, bl.a.:

·         Stadig messe på 30 minutter

·         Stadig 1 person pr. 7,5 m2

·         Stadig ingen andre aktiviteter end messer og kirkelige handlinger?

·         Stadig forsamlingsforbud på flere end 5 personer ud over ved messerne

Restriktionerne er også gældende på Bornholm, i Vest- og i Nordjylland.

Vi håber, at de kommende lempelser også vil inkludere kirkerne.

Det nye i restriktionerne fra i onsdags, som kan være interessant for jer er, at man nu må afholde udendørs arrangementer i DUK-regi for op til 25 personer.

Det betyder, at sognene igen kan lave DUK aktiviteter for børn og unge, f.eks. sakramentalundervisning, hvis den foregår i DUK-regi og så længe den foregår udendørs (hvilket dog måske stadig er lidt koldt).

Muligheden er selvfølgelig kun, hvis alle deltagere er medlemmer af DUK.

DUK tilbyder ovenikøbet et økonomisk tilskud på op til 5.000 kr. til DUK-arrangementer med kommunikanter og firmander.

De nærmere retningslinjer for udendørs aktiviteter i DUK-regi er vedhæftet.

For yderligere spørgsmål i denne henseende henvises til DUKs sekretariat som både besvarer telefon og e-mails.

Med venlig hilsen

Jacob A. Messerschmidt

Sekretær

Den katolske Kirke i Danmark, Katolsk Bispekontor

Gammel Kongevej 15, DK-1610 København V

+45 33 55 60 80  –  +45 33 55 60 03 (dir.) – www.katolsk.dk

8. januar 2021:

Nye skærpede retningslinjer


Kirkeministeriet har i går aftes udsendt nye og skærpede Covid19-retningslinjer for trossamfund, som vi nu har indarbejdet i vores egne retningslinjer for Bispedømmet København.

Det betyder i grove træk følgende:
 
* Der må nu i kirker og menighedslokaler være 1 deltager pr. 7,5 kvm. ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
* Deltagerne skal holde 2 meters afstand til hinanden (næsetip til næsetip).
* Gudstjenesterne bør ikke vare længere end 30 minutter.
* Der skal udluftes med 10 minutters gennemtræk efter hver gudstjeneste.
* Der må ikke være fællessang, men koret kan stadig synge.
* Forbuddet mod at samles mere end 5 personer gælder fra nu af for alle øvrige indendørs og udendørs aktiviteter end gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
* Ved begravelser må man dog stadig forsamles 50 personer på kirkegården.
 
De seneste retningslinjer kan læses HER.
 
Det bliver svært at gennemføre gudstjenester og katekese; men vi må håbe på, at vi til påske igen kan være tilbage til mere normale tilstande.

Indtil da må vi holde ud og gøre vores bedste for at holde livet i menighederne i gang, selv om det bliver med meget begrænsede muligheder.

Generalvikar Niels Engelbrecht, 8. januar 2021


23. DECEMBER 2020:

Den katolske kirke aflyser julegudstjenester


I lighed med Folkekirkens biskopper og kirkeministeren anbefaler den katolske biskop i Danmark, Czeslaw Kozon, at aflyse julegudstjenesterne. Han peger samtidig på muligheden for at afholde korte gudstjenester på under 30 minutter uden sang, som det er beskrevet i Kirkeministeriets skærpede retningslinjer eller at live-streame gudstjenester.

Biskop Kozon udtaler: Trods de yderligt begrænsede muligheder for fejringen af julen ønsker jeg, at alle må få del i festens glæde, også ved at gøre hjertet til et herberg, hvor der er plads til Frelseren.

Læs HER biskop Czeslaws brev om ovenstående.


22. DECEMBER 2020:

Opdaterede Covid-19 retningslinjer for kirkerne


Det har i de sidste dage i offentligheden været diskuteret, om det med de stigende smittetal ville være forsvarligt at afholde julens gudstjenester. Kirkeminister Joy Mogensen har af samme grund bedt sundhedsmyndighederne om at foretage en fornyet vurdering af situationen. Efter Sundhedsstyrelsens vejledning har Kirkeministeriet derefter udsendt et sæt skærpede retningslinjer, som blandt andet omfatter følgende generelle anbefalinger:

Muligheden for, at gudstjenester kan flyttes udendørs eller afholdes som drive-in gudstjenester og for at supplere med live-streaming, hvis der forventes mange deltagere i forhold til lokalets størrelse. 


* Begrænsning af varigheden af indendørs gudstjenester til højst 45-50 minutter. 


* Sikring af effektiv rengøring og udluftning mellem hver gudstjeneste eller aktivitet. 


* Mulighed for yderligere afstand og deltagerbegrænsning efter lokal vurdering. 


* Fokus på at minimere risikoen for kontaktsmitte mellem kirkegængere, også uden for kirkerne og på vej ind og ud af kirkerne. 


* Opfordring til at finde alternativer til fællessang, når mange personer samles, sådan som det traditionelt sker i julen. Fx ved afspilning af musik eller salmesang, ved at vælge færre salmer eller vers end sædvanligt, eller ved at kun koret synger, mens kirkegængere lytter eller eventuelt nynner med lukket mund. 


Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at risikoen for smittespredning ved overholdelse af de skærpede retningslinjer mindskes betydeligt, og at det med overholdelse af retningslinjerne vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre julegudstjenester og andre forsamlinger i regi af folkekirken og andre trossamfund, når man sørger for at tage de nødvendige forholdsregler for at forebygge smitte.

Den fulde ordlyd af de skærpede retningslinjer findes her.

Det er glædeligt, at vi under de nuværende omstændigheder alligevel kan samles til gudstjeneste, og der er også allerede siden genåbningen gjort meget for, at det kan ske forsvarligt. Situationen er dog på det sidste blevet mere alvorlig, og derfor er det vor pligt som kirke, at gøre alt for, at vi ikke bringer smitten videre, hvor det kunne være undgået. Jeg henstiller derfor til alle de ansvarlige for afholdelsen af gudstjenester, at de gør deres bedste for at følge Kirkeministeriets opdaterede retningslinjer.

Til forskel fra påsketiden kan vi nu samles til julens højtid til fælles fejring af Eukaristien. Det øger så afgjort juleglæden og gør festens mysterium mere nærværende. Jeg håber, at så mange, som situationen tillader det, vil gøre brug af denne mulighed. Ingen må dog føle sig udelukket fra fællesskabet, så jeg håber, at alle, som for tiden ikke kan deltage fysisk i menigheds liv, vil forene sig åndeligt med Kirkens fejring, støttet af menighedens omsorg og forbøn.

Trods de mange begrænsninger i mulighederne for fællesskab håber jeg, at juleglæden må nu ud til alle. Jeg
ønsker således alle en glædelig jul efterfulgt af et nyt år, der forhåbentlig bringer den befrielse fra pandemien, vi længes efter.

+Czeslaw


11. DECEMBER 2020:

Biskoppens brev om de nye restriktioner


Kære medbrødre, kære ordenssøstre, kære øvrige troende i bispedømmet København,

Coronapandemien præger stadig vor hverdag, nu med øgede smittetal, som har bevirket, at de civile myndigheder har indført strengere restriktioner, som i dag er blevet udvidet til endnu flere kommuner og gælder til 3. januar 2021.

Trods situationens alvor, som vi absolut skal være bevidste om, kan vi glæde os over, at de strengere restriktioner ikke gælder kirkelivet. Vi kan således fortsat have vore kirker åbne for gudstjenestefejring og privat bøn. Derfor skal vi alligevel være opmærksomme på de strengere restriktioner ved, at vi er så meget desto mere omhyggelige med at overholde de allerede gældende regler og implementerer dem dér, hvor der stadig er mangler. Hovedformålet hermed er naturligvis at mindske smitterisikoen, men også derigennem at sikre, at det hidtidige tilladte omfang af kirkelige aktiviteter undgår at blive indskrænket af nye restriktioner.

Ud over fejring af liturgien er det også fortsat tilladt at afholde møder, undervisning o.l. i de lokaler, som er knyttet til vore kirker forudsat, at de gældende regler vedr. afstand, antal og hygiejne overholdes. Det anbefales dog, at man enten begrænser eller helt aflyser møder, undervisning og andre ikke liturgiske sammenkomster indtil 3. januar.

En glædelig nyhed i de sidst reviderede retningslinjer fra Kirkeministeriet er, at påbuddet om at bruge handsker ved uddelingen af kommunionen er ophævet. (se de nye retningslinjer på bispedømmets hjemmeside). Det betyder dog, at præster, diakoner og andre kommunionsuddelere skal være så meget desto mere omhyggelige med afspritning af hænderne før, under og efter kommunionsuddelingen.

De fortsat gældende retningslinjer er primært som følger:

  • Højst 1 person pr. 2 m2 gulvareal
  • 1 meters afstand pr. husstand, 2 hvis der synges
  • Maske eller visir ved ind- og udgang for personer over 12 år
  • Kommunion kun under én skikkelse og kun i modtagerens hånd
  • Undgå fysisk kontakt, både under og efter messerne
  • Opmærksomhed på afspritning, rengøring og udluftning

Julen er en særlig intensiv tid, hvor vi har særligt brug for at fejre vor tro og fordybe os i den. Derfor er savnet så meget desto større for dem, der i år ikke har mulighed for at komme i kirke. Alligevel vil flere sikkert søge vore kirker i helligdagene. Det skal der være mulighed for, men inden for de gældende rammer. Der kan ikke være flere i kirkerummet end allerede tilladt; men hvor det er muligt og overkommeligt, ikke mindst for præsterne, kan man, som det allerede sker flere steder, holde ekstra messer eller anbringe folk i menighedslokaler med mulighed for at følge messen via livestreaming, også her under overholdelse af alle gældende regler. Livestreaming af messerne, som ikke mindst under nedlukningen var en stor opmuntring for de mange, der ikke kunne deltage fysisk, kunne også intensiveres i juledagene.

Ud over at tage praktiske forholdsregler skal vi også tillidsfuldt blive ved med at bede Gud om at afvende pandemien, forskåne os for smitte, helbrede de syge og styrke de mange, som arbejder i sundhedssektoren eller hjælper mennesker, som på andre måder er ramt af pandemien. Man kan også passende indimellem fejre den særlige messe for afvendelsen af pandemien, som blev udsendt tidligere på året.

Alt det, vi forbinder med julen – fest og fællesskab – vil i år være begrænset på mange måder. Det skal dog ikke lægge nogen dæmper på vor grundlæggende juleglæde, glæden over, at Guds Søn er trådt ind i vor verden. Dengang, det skete, var det under beskedne forhold og ubemærket af den store offentlighed. Men det gjorde en forskel. Det kan menneskevordelsen også fortsat gøre – i hver enkelt af os og i mindre fællesskaber, hvis vi som Maria i tro tillader Gud at træde ind i vort liv. Må I alle opleve dette og dermed også i år få en glædelig jul.

+Czeslaw Kozon