Messetider

Bispedømmet meddeler:

KIRKERNE GENÅBNES!

Fra og med den 12. maj genåbnes kirkerne for gudstjenester og andre kirkelige handlinger, dog stadig med visse begrænsninger m.h.t. antal deltagere, adfærd osv.

For Sankt Pauls Kirke i Sønderborg vil det betyde, at antallet af messedeltagere indtil videre ikke må overstige

40 personer

Nærmere forholdsregler fremgår af følgende udskrift af Bispedømmets retningslinjer:Retningslinjer for genåbning af de katolske kirker


Kirkeministeriet har den 17. maj 2020 udsendt retningslinjer for genåbning af kirkerne under den fortsatte coronapandemi. Ud fra disse retningslinjer har biskoppen godkendt nedenstående retningslinjer.

Fra den 18. maj kan kirkerne åbnes igen for andagtssøgende, og der kan afholdes offentlige gudstjenester, hvis følgende retningslinjer iagttages:

Af hensyn til risikoen for sig selv og andre må syge eller smittede ikke deltage i messerne. Ligeledes må præster ikke fejre offentlig messe, hvis de er smittede eller har symptomer på corona.

Det anbefales at personer med øget risiko ikke deltager fysisk i gudstjenester.

Adgangsforhold
Ved indgangen skal der opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen (NB: Filerne kan downloades i bunden af denne meddelelse).

Vievandskarrene skal fortsat være tomme.

Ved indgangen til kirken skal der så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller alkoholbaseret (70-85%) hånddesinfektionsmiddel tilgængeligt.

Det anbefales, at messedeltagerne foretager håndhygiejne inden messen. Dette bør der informeres om inden messen.

Der bør være ordensmarskaller til at hjælpe med, at antallet af deltagere og afstandskrav overholdes.

Salmebøgerne må ikke bruges, da der skal gå 48 timer inden næste anvendelse. Dette er dog ikke aktuelt, hvis der kun er én søndagsmesse.

Hvis der skal synges, anbefales fotokopierede sangblade, der kasseres efter hver gudstjeneste.

Antal af deltagere
Én person pr. 4 kvm. Gulvarealet opgøres fra væg til væg uanset inventar m.v. Det betyder en omfattende reduktion i antallet af deltagere.

Præster, diakoner og andre medvirkende som fx ministranter, lektorer m.v. tælles ikke med i det samlede antal deltagere, men de skal selvfølgelig stadig overholde afstandskravene.

Det kan derfor anbefales at holde flere kortere messer, hvis det er muligt. Afholdes messerne uden sang, kan der være flere deltagere, jf. punktet om afstandsregler nedenfor.

Hvis der afholdes flere gudstjenester skal kirken gøres ren mellem hver gudstjeneste. Navnlig er hyppig rengøring af kontaktflader som dørhåndtag, gelændere mv. vigtig.

Forhåndstilmelding
Forhåndstilmelding anbefales for at undgå, at folk må gå forgæves, medmindre det på forhånd er givet, at der vil komme færre deltagere, end der må være efter retningslinjerne. Det overlades til de enkelte menigheder at finde den bedste tilmeldingsmetode.

Billetbestillingsbureauet Billetto har et enkelt program, som kan bruges ved tilmelding på nettet. (Se instruktionsmateriale i slutningen af meddelelsen)

Det anbefales at der udpeges en person i menigheden, som ældre og andre, der ikke er fortrolige med IT, evt. kan melde sig telefonisk til, og som herefter sørger for tilmelding.

Afstandsregler
Der skal være afstand mellem deltagerne:

* 1 meter, hvis der ikke synges
* 2 meter, hvis der synges, da smittefaren herved er større.

Hvis der er behov for indskrænkning af sangen, og man har et kor, kan dette stå for messens sungne dele. Koret skal også overholde afstandsreglerne.

Personer, der til dagligt er i tæt kontakt, som f.eks. medlemmer af den samme husstand, kan sidde med normal afstand til hinanden. Det samlede antal personer i kirken må dog stadig ikke overstige én person pr. 4 kvm.

Afstanden regnes fra næsetip til næsetip. Det vil sige fra midten af et sæde til midten af et andet sæde.

Det skal markeres, hvilke sæder, der må benyttes, og det anbefales, at det også markeres, i hvilken side der er indgang og i hvilken side der er udgang i en kirkebænk, hvis dette er muligt. Det anbefales desuden, at der ikke sidder nogen lige foran eller lige bagved én på kirkebænken.

Det anbefales, at bruge ruminddeling og afstandstape til at sikre, at afstanden overholdes.

Ministranter
Reglerne betyder, at ministranttjenesten bliver begrænset. Følgende regler skal overholdes:

Højst én person pr. 4 kvm gælder også i sakristiet.

Afstandskravet på 1 eller 2 meter gælder under hele tjenesten. Af hensyn til dette og til at genstande ikke må skifte hænder, kan der kun være ministranter til at bære lys og kors og til at ringe med klokker.

Ministranter må ikke holde bog, række vin og vand eller foretage håndtvætning, da de uundgåeligt vil overskride afstandskravet. Kalk, vin, vand, linnedstykker m.v. bør derfor placeres på alteret inden messen. Der kan ikke anvendes røgelseskar under messen

Hvis der anvendes lys, kors og klokker, skal disse genstande rengøres umiddelbart før brug, og inden de benyttes næste gang.

Lektorer
Lektorer skal overholde afstandskravet.

Sakristan
Det forudsættes, at sakristanen vasker eller spritter hænder, før vedkommende berører de liturgiske genstande.

Kollekt
Der samles ikke kollekt ind under messen, men der kan stilles kurve til indsamling ved udgangen eller anvendes MobilePay.

Fredshilsen
Fredshilsen foregår uden fysisk kontakt.

Kommunion
Hostierne til menigheden bringes til alteret før messen. Offergangen bortfalder.

Den store hostie skal ligge på en patene for sig selv. Det anbefales, at præsten selv konsumerer den store hostie, og alene benytter små hostier ved kommunionsuddelingen.

Ved koncelebration dypper præsterne hostien i kalken.

For menigheden er der kun kommunion under én skikkelse. Kommunionen kan kun modtages i hånden.

Præst og eventuelle kommunionsuddelere skal spritte hænder og iføre sig engangshandsker umiddelbart før uddelingen. Af hensyn til sakramentet foretages håndtvætning med handskerne på efter endt uddeling.

Modtagerne af kommunionen kommer frem bænk for bænk og går ud af bænkens ene side og ind af den anden, hvor det er muligt. Ordensmarskaller hjælper med, at afstandskrav overholdes.

Præsten instruerer om fremgangsmåden umiddelbart før kommunionen.

Andre gudstjenester
Der gælder de samme regler, som angivet ovenfor

Begravelse og bisættelse
Der gælder de samme regler, som angivet ovenfor, for begravelse og bisættelse. Imidlertid kan flere personer slutte sig til følget ved jordfæstelse på kirkegård.

Reglen om én deltager pr. 4 kvm gælder ikke på kirkegården.

Toiletforhold
Der bør ikke være fælles håndklæder og sæbestykker på toiletterne, men derimod flydende håndsæbe og papirhåndklæder.

Indendørs aktiviteter
For andre aktiviteter i menighedens lokaler som fx katekese og møder gælder de samme ovenstående regler for antal af deltagere, afstand mellem personer, hygiejne etc.

Det bør dog tilstræbes, at antallet af deltagere begrænses til 10 personer.

Spørgsmål kan rettes til undertegnede på ne@katolsk.dk eller tlf. 30 54 21 18

Generalvikar Niels Engelbrecht
København den 19. maj 2020

——————————–

Du kan downloade følgende dokumenter:

* Biskoppens følgeskrivelse vedr. genåbning

* Retningslinjer for genåbning af de katolske kirker

* Bilettobeskrivelse

* Plakat med Sundhedsstyrelsens retningslinjer (dansk)

* Plakat med Sundhedsstyrelsens retningslinjer (engelsk)

* Plakat med Sundhedsstyrelsens retningslinjer (polsk)

* Plakat med ‘Hold Afstand’ (dansk)

* Plakat med ‘Hold Afstand’ (engelsk)

* Plakat med ‘STOP ved Symptomer’ (dansk)

* Plakat med ‘STOP ved Symptomer’ (engelsk)


<- tilbage til nyhedslisten

Katolsk Bispekontor | Ansgarstiftelsen | Gammel Kongevej 15 | 1610 København V |   Kontakt | Cookies  |   CR login


o-o-o-o-o-o-o

HØJMESSE

Sædvanligvis alle søn- og helligdage kl. 12:00

Eventuelle ændringer vil blive meddelt løbende

o-o-o-o-o-o-o

(TORSDAG)

TORSDAGSMESSEN ER

AFLYST

INDTIL VIDERE


Generelle regler for modtagelsen af den hellige kommunion:

1. Det er tilladt at modtage den hellige kommunion to gange på en dag, såfremt den anden gang sker under en messe og ikke under en Ordets gudstjeneste.

2. Den, der ønsker at gå til kommunion, skal mindst en time før kommunionen afholde sig fra at spise og drikke, bortset fra vand og medicin. Ældre og syge eller de, der passer dem, kan modtage kommunionen uden at faste.

At faste før modtagelsen af den hellige kommunion går tilbage til det 3. århundrede. Kirken forstår denne faste som en åndelig forberedelse og en måde at vise Alterets Sakramente Ærbødighed på.

Hvordan går katolikker til kommunion? 

Der findes flere måder at modtage kommunionen på. I år 348 beskrev Skt. Kyrillos, der var biskop i Jerusalem og underviste i grundlæggende troslære og –praksis, hvordan man bør modtage kommunionen: ”Når du nærmer dig … gør din venstre hånd til en trone for den højre da den skal modtage en Konge. Og når du har gjort din håndflade hul, så modtag Kristi Legeme mens du siger ’Amen’. … Når du så har indtaget Kristi Legeme, da træd også̊ nærmere til Kalken med Hans Blod; stræk ikke hænderne frem, men bøj dig, og idet du med et udtryk af ærbødighed og fromhed siger ’Amen’ helliggør dig selv ved også̊ at indtage Kristi Blod.” 

Skt. Kyrillos’ beskrivelse af nadvergangen ligner meget katolsk praksis i vore dage. Det almindeligste er, at man går frem i en række og modtager først hostien, som kommunionsuddeleren lægger i ens fremstrakte hånd med ordene ”Kristi legeme”, hvortil man tydeligt svarer ”Amen”. Man putter straks hostien i munden, tygger og synker, og dernæst går man frem og modtager kalken, som man får overrakt med ordene ”Kristi blod”. Hertil svarer man tydeligt ”Amen”, og man drikker en lille tår af vinen, hvorefter man roligt rækker kalken tilbage til kommunionsuddeleren. I dag anbefales det, at alle modtager kommunionen under begge ’skikkelser’, dvs. både det forvandlede brød og den forvandlede vin, men det er ikke strengt nødvendigt. Ligesom Kristi legeme er ét, så er modtagelse af blot brødet fuldt ud en gyldig og udtømmende deltagelse i eukaristien. 

Alle katolikker og børn, der endnu ikke har været til den 1. kommunion og de, der hører til en anden religion eller trosretning kan få præstens velsignelse. 

De, som ikke kan modtage den hellige kommunion, tilkendegiver det ved, at de lægger deres højre hånd på venstre skulder.