Messetider

HØJMESSE

Sædvanligvis alle søn- og helligdage kl. 12.00

Eventuelle ændringer vil blive meddelt løbende 


TORSDAGE:

KL. 18:00


DEN HELLIGE MESSE


NB!

TORSDAG DEN 26. NOV.

INGEN MESSE

Retningslinjerne for adgang til katolske kirker er atter blevet opdateret!


Opdaterede Covid-19 retningslinjer – nu med mundbindskrav!


‘Man binder os på mund og hånd – men man kan ikke binde ånd’

Den 28. oktober fremsendte Kirkeministeriet nye retningslinjer for folkekirken og trossamfundene, hvori der nu også indgår krav om brug af mundbind eller visir i kirkerne og menighedernes lokaler.

Om brugen af mundbind står der i de seneste retningslinjer:

* Alle besøgende, frivillige mv. over 12 år skal bære mundbind eller visir i kirker, kapeller og menighedernes lokaler, når man står op eller bevæger sig rundt i rummet.

* Krav om mundbind/visir gælder IKKE personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

* Mundbind/visir skal dække både næse og mund.

* Mundbindet/visiret kan tages af, når man sidder ned/knæler og når man som led i en ceremoniel aktivitet, kortvarigt rejser sig op, for derefter at sætte sig ned igen på samme plads.

* Under kommunionsuddelingen er man ikke forpligtet til at bære mundbind eller visir, når man bevæger sig rundt i rummet.

* Præsten, diakonen og medvirkende ved ceremonien (fx lektorer, ministranter mv.) skal IKKE bære mundbind under udøvelse af ceremonien

* Man kan, i henhold til Kirkeministeriets retningslinjer, bortvise folk, der ikke opfylder kravet om mundbind/visir

* Der skal opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir, og om muligheden for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet.

* Brug af mundbind eller visir i forbindelse med møder, foredrag eller undervisning i menighedens lokaler

* Ovenstående krav om mundbind/visir gælder, hvis der er offentlig adgang til mødet

* Ovenstående krav om anvendelse af mundbind eller visir gælder IKKE, hvis et møde afholdes uden offentlig adgang (fx menighedsrådsmøder).

*Krav om mundbind gælder IKKE for undervisere, kateketer, foredragsholdere mv.

De nyeste retningslinjer findes HERModtagelse af Den Hellige Kommunion under de nuværende forhold:

Hoc est enim corpus meum

Kære trosfæller,

Vor dagligdag, også den kirkelige, er stadig præget af coronapandemiens virkninger. Vi glæder os dog over, at vi siden Kristi Himmelfart igen kan samles til offentlige messer og andre aktiviteter i vore menigheder. For at begrænse og mest muligt undgå smittefare er der alligevel stadig en hel del restriktioner, såsom begrænset  deltagerantal og krav om overholdelse af regler om afstand mellem personer, rengøring, afspritning mm. Fra bispedømmets side er der allerede udsendt retningslinjer vedrørende fejring af offentlige messer. Også som Kirke føler vi os forpligtede til at medvirke til at mindske faren for udbredelse af corona. Dog må de udsendte retningslinje ikke betragtes som en rent kirkelig forordning, men som retningslinjer, der er underlagt de betingelser, de civile myndigheder har opstillet.

Uddelingen af kommunionen er underlagt en række særlige begrænsninger. For tiden uddeles kommunionen ikke under vinens skikkelse, og modtagelsen af Kristi Legeme skal ske i hånden, og kommunionionsuddeleren skal bruge handsker. Disse påbud går tæt på, da Eukaristien er noget af det helligste, vi kan omgås. Det betyder også, at stærke følelser bliver vakt både hos dem, der uddeler og modtager kommunionen. Der er noget yderst unaturligt ved at skulle bruge handsker, og for mange er det stadig grænseoverskridende at modtage kommunionen i hånden. Disse ubehag er langt henad vejen forståelige, og i hvert fald lader de sig ikke ignorere. Ikke desto mindre kræver den aktuelle situation, at der må ses bort fra disse ubehag og nogle af de traditioner, vi er vant til. Det er først og fremmest nødvendigt for at undgå smittefare. Dertil kommer, at manglende overholdelse af reglerne kan vække ængstelse hos nogle, en ængstelse, som ikke kan ignoreres.

For mange er det en stor udfordring at indse nødvendigheden af at modtage kommunionen i hånden. Det skal understreges, at det under normale omstændigheder er det 0enhver troendes ret at modtage kommunionen i munden. Når smittefaren engang er overstået, vil denne form for modtagelsen af kommunionen kunne genoptages, men på grund af den nuværende risiko for smitte kan man for tiden ikke påberåbe sig denne ret. Uanset hvilken form for modtagelse af kommunionen man normalt foretrækker, må det accepteres, at kommunion i hånden og kun under brødets skikkelse er det eneste tilladte i den nuværende situation. Mange savner nemlig også at modtage Kristi blod, men dette afkald må der ligeledes indtil videre leves med.

Selv om det for mange er uvant, er det på ingen måde respektløst at  modtage kommunionen i hånden, når man ellers er rigtigt disponeret, dvs. tror på Kristi virkelige nærvær og er i nådens stand. Derfor må måden at modtage kommunionen på ikke blive et alvorligt samvittighedsspørgsmål. Ydermere var modtagelse af kommunionen i hånden gængs praksis i det meste af det første årtusind. Fra Pavestolens side blev muligheden for håndkommunion indført i 1969 som en tilladelse, de enkelte biskopper kunne benytte sig af. Denne tilladelse udnyttes nu i store dele af Kirken, og derfor skal modtagelse af kommunion i hånden betragtes som en ret og en mulighed, der ikke kan anfægtes eller betragtes som mindre værdig.

For mange betyder forbuddet mod mundkommunion, at de i denne tid afholder sig fra at modtage Kristi Legeme og nøjes med den åndelige kommunion. Dette står naturligvis de pågældende frit for; men bør samtidig også give anledning til overvejelser, om det er rimeligt at give afkald på modtagelsen af Kristus blot fordi, det ikke kan ske under en bestemt form. 

Trods de udfordringer, det giver, gælder de tidligere udsendte retningslinjer således stadig, indtil andet meddeles, hvilket betyder at

Kommunionen kan kun modtages under brødets skikkelse og i hånden. Uddeling af kommunionen i munden må heller ikke finde sted efter messen,

og at

Præster og andre kommunionsuddelere skal bære handsker. Brugen af handsker kan ikke erstattes af afspritning af hænderne.

Det er en vanskelig tid også for Kirken. Vi har måttet opgive og ændre på mange vante ting. Det væsentlige forbliver dog uændret. Vort personlige forhold til Gud i tro og bøn kan ingen tage fra os, og vi kan også glæde os over igen at kunne mødes til fejring af Eukaristien. Selv om vi kan opleve de nuværende restriktioner fra de civile myndigheders side som en begrænsning, er de ikke i grundlæggende modstrid med nogen kirkelig forordning og slet ikke i denne tid. Jeg beder derfor alle medvirke til, at de givne retningslinjer overholdes.

København, den 20. juli 2020

+Czeslaw——————————–


For Sankt Pauls kirke i Sønderborg skal det især indskærpes, at

KUN HVER ANDEN STOLERÆKKE MÅ BENYTTES

og at antallet af messedeltagere efter en nøjere beregning ikke må overstige

50 personer

BEMÆRK ISÆR:

1. Håndsprit når vi går ind og ud af kirken.

2. Der skal holdes afstand på mindst en meter til andre – ‘fra næsetip til næsetip’.

3. Familier, som bor sammen, må gerne sidde på samme række ved siden   af         hinanden.

MEN kravet om afstand til øvrige kirkegængere skal stadig overholdes!

4. Indsamling af kollekt foregår i den kurv som står ved udgangen.

5. Fredshilsen foregår uden fysisk kontakt.

6. Ved uddeling af den hellige kommunion er det også vigtigt at holde afstand. Gå frem én række ad gangen!

7. Host eller nys i dit ærme – IKKE i dine hænder.

8. Kom IKKE i kirken, hvis du er utilpas eller på anden måde ikke føler dig helt rask!

o-o-o-o-o-o-o


Generelle regler for modtagelsen af den hellige kommunion:

1. Det er tilladt at modtage den hellige kommunion to gange på en dag, såfremt den anden gang sker under en messe og ikke under en Ordets gudstjeneste.

2. Den, der ønsker at gå til kommunion, skal mindst en time før kommunionen afholde sig fra at spise og drikke, bortset fra vand og medicin. Ældre og syge eller de, der passer dem, kan modtage kommunionen uden at faste.

At faste før modtagelsen af den hellige kommunion går tilbage til det 3. århundrede. Kirken forstår denne faste som en åndelig forberedelse og en måde at vise Alterets Sakramente Ærbødighed på.

Hvordan går katolikker til kommunion? 

Der findes flere måder at modtage kommunionen på. I år 348 beskrev Skt. Kyrillos, der var biskop i Jerusalem og underviste i grundlæggende troslære og –praksis, hvordan man bør modtage kommunionen: ”Når du nærmer dig … gør din venstre hånd til en trone for den højre da den skal modtage en Konge. Og når du har gjort din håndflade hul, så modtag Kristi Legeme mens du siger ’Amen’. … Når du så har indtaget Kristi Legeme, da træd også̊ nærmere til Kalken med Hans Blod; stræk ikke hænderne frem, men bøj dig, og idet du med et udtryk af ærbødighed og fromhed siger ’Amen’ helliggør dig selv ved også̊ at indtage Kristi Blod.” 

Skt. Kyrillos’ beskrivelse af nadvergangen ligner meget katolsk praksis i vore dage. Det almindeligste er, at man går frem i en række og modtager først hostien, som kommunionsuddeleren lægger i ens fremstrakte hånd med ordene ”Kristi legeme”, hvortil man tydeligt svarer ”Amen”. Man putter straks hostien i munden, tygger og synker, og dernæst går man frem og modtager kalken, som man får overrakt med ordene ”Kristi blod”. Hertil svarer man tydeligt ”Amen”, og man drikker en lille tår af vinen, hvorefter man roligt rækker kalken tilbage til kommunionsuddeleren. I dag anbefales det, at alle modtager kommunionen under begge ’skikkelser’, dvs. både det forvandlede brød og den forvandlede vin, men det er ikke strengt nødvendigt. Ligesom Kristi legeme er ét, så er modtagelse af blot brødet fuldt ud en gyldig og udtømmende deltagelse i eukaristien. 

Alle katolikker og børn, der endnu ikke har været til den 1. kommunion og de, der hører til en anden religion eller trosretning kan få præstens velsignelse. 

De, som ikke kan modtage den hellige kommunion, tilkendegiver det ved, at de lægger deres højre hånd på venstre skulder.